ADATKEZELÉS

www.marhasag.hu a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli és védi a tudomására jutott személyes adatokat.

A www.marhasag.hu ezúton tájékoztatja a látogatóit a személyes adatok védelme és kezelése körében végzett tevékenységének főbb információit. Esetleges észrevételei, kérdései, illetőleg panasz esetén forduljon hozzánk bizalommal a honlapon található elérhetőségeink egyikén!

A jelen nyilatkozat a honlapon található valamennyi szolgáltatásra kiterjed.

1. Hozzájárulás

Honlapunk használatával, igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatásaink igénybevétele során a tudomásunkra jutott személyes adatait a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük. Tekintettel arra, hogy nem áll módunkban a hozzájárulás jogszerűségét ellenőrizni, a hozzájárulás jogszerűségért Ön, illetőleg törvényes képviselője szavatolnak.

Adatkezelő: Torják Bence

2. Fogalmak

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében:

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

A személyes adatok valódiságáért, illetőleg pontosságáért Ön felel.

3.Adatkezelés célja:

A személyes adatok kezelésének célja a www.marhasag.hu szolgáltatásainak nyújtása. További hozzájárulás alapján az adatkezelő személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél) céljából is felhasználhatja.

Ön kérheti a megadott személyes adatainak módosítását, törlését – az ún. kötelező adatkezelés kivételével –, illetőleg az adatkezelésről bármikor tájékoztatást kérhet az info@marhasag.hu e-mail címre küldött levelében. Személyes adatait kérelem nélkül is töröljük, ha kezelés jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy más jogosult hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Az általunk nyújtott szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltatások (pl. Twitter, Facebook, stb.) üzemeltetője minősül a személyes adatok adatkezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó.

4. Kezelt adatok:

Szolgáltatásaink kapcsolatban a következő információkat szükséges megadni, melyek szolgáltatás típusonként eltérőek lehetnek:

Név, e-mail cím.

Bankkártya és hitelkártya adatokat cégünk nem kér.

Regisztráció, bejelentkezés, “cookie”-k használata és webfigyelés: Szolgáltatásaink fejlesztése érdekében (ideiglenes és tartós) cookie-kkal, webfigyelő programokkal és/vagy egyéb technológiai megoldásokkal gyűjtünk nem személyes adatokat (pl.: IP cím, böngésző típusa és (a szolgáltatásunkat mobil eszközön keresztül igénybe vevő felhasználók esetén) egyedi eszközazonosító, operációs rendszer és hosszúsági/szélességi fok – a továbbiakban: „nem személyes adatok”). A nem személyes adatok segítségével követjük nyomon a böngészési szokásokat, valamint monitorozzuk és rögzítjük honlapunk használatát és látogatását.